veiner.eu
ÚVODMCP2221IR PŘIJÍMAČOVLÁDÁNÍ ZVUKUSCHÉMA ZAPOJENÍHARDWAREFIRMWARE
SOFTWARE

Dálkové ovládání PC - software

26.12.2018

Program, který je napsaný pro OS GNU/Linux, běží v terminálu a nevyžaduje (nepřijímá) žádné parametry. Zdrojový kód je možné si stáhnout. Kód se přeloží jednoduše, např. gcc -o remotePC remotePC.c.

Popis programu

Program na počátku testuje, zda existuje soubor /dev/ttyACM0 nebo ttyACM1. Jakmile je některý ze souborů detekován, zjišťuje se, jestli je přístupný pro čtení a zápis pro běžného uživatele (jestli má práva pro přístup k souboru skupina s ID různým od 0).

Následně se soubor otevře pro čtení a zápis a odešlou se dva byty s hodnotami 0xAA, 0x55. Dále se v cyklu čeká, až přijde 8mi znakový řetězec, který se porovnává s uloženými hodnotami. Jakmile je nalezena shoda, vykoná se předdefinovaná operace. Zároveň se v terminálu vypíše přijatý kód.

Kódy dálkového ovladače jsem do programu zapsal "napevno". Jistě by se daly programy v PICu i PC snadno upravit tak, aby se kódy z dálkového ovladače přenesly do PC, kde by si uživatel například v grafickém prostředí ke kódům přiřadil požadované akce. Nicméně je to zbytečná práce vzhledem k tomu, že využívám pouhých 7 kódů, které se nebudou měnit. Navíc případné přidání dalších kódů/akcí do programu je triviální záležitost.

Zdrojový kód

#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>

#define PREFIX "/dev/"
#define _POSIX_SOURCE 1

int main()
{
 char devicename1[50];
 char devicename2[50];
 sprintf(devicename1,"%s%s",PREFIX,"ttyACM0");
 sprintf(devicename2,"%s%s",PREFIX,"ttyACM1");
 char *devicename;
 unsigned int BAUDRATE=B9600;

 unsigned long seconds=0;
 struct stat sts1,sts2,*sts;
 while (
  ((stat(devicename1,&sts1)==-1) && (errno==ENOENT)) &&
  ((stat(devicename2,&sts2)==-1) && (errno==ENOENT))
 )
 {
  printf("\nfiles %s;%s do not exist, %lu seconds",devicename1,devicename2,seconds);
  sleep(2);
  seconds+=2;
 }
 devicename=((stat(devicename1,&sts1)!=-1) ? devicename1 : devicename2);
 sts=((devicename==devicename1) ? &sts1 : &sts2);
 printf("\n\nfile %s exists (%lu seconds)\n\n",devicename,seconds);
 seconds=0;
 while ((sts->st_gid)==0)
 {
  printf("group ID of the %s file's group: %u, %lu seconds\n",devicename,sts->st_gid,seconds);
  sleep(2);
  seconds+=2;
  stat(devicename,sts);
 }
 printf("\ngroup ID of the %s file's group is not 0 (%lu seconds)\n\n\n",devicename,seconds);

 int fd,res;
 struct termios oldtio,newtio;
 char buf[20];

 if (!(fd=open(devicename,O_RDWR|O_NOCTTY)))
 {
  return(-1);
 }

 tcgetattr(fd,&oldtio);

 memset(&newtio,0,sizeof(newtio));
 newtio.c_cflag=BAUDRATE|CRTSCTS|CS8|CLOCAL|CREAD;
 newtio.c_iflag=IGNPAR;
 newtio.c_oflag=0;

 newtio.c_lflag=0;

 newtio.c_cc[VTIME]=0;
 newtio.c_cc[VMIN]=0;

 tcflush(fd,TCIFLUSH);
 tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio);

 tcflush(fd,TCIOFLUSH);

 unsigned char d[2]={0xAA,0x55};
 write(fd,d,2);
 printf("Sent: %02X%02X\n\n",d[0],d[1]);

 puts("waiting for data...\n\n");

 while (1)
 {
  res=read(fd,buf,8);
  if (res==8)
  {
   buf[res]='\0';
   printf("%s\n",buf);
   if (0==strcmp(buf,"00FFE01F"))
    system("pactl set-sink-volume 0 -10%");
   else if (0==strcmp(buf,"00FFA857"))
    system("pactl set-sink-volume 0 +10%");
   else if (0==strcmp(buf,"00FF906F"))
    system("pactl set-sink-mute 0 toggle");
   else if (0==strcmp(buf,"00FFA25D"))
    system("dbus-send --type=method_call --dest=org.mpris.MediaPlayer2.vlc
     /org/mpris/MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.Previous");
   else if (0==strcmp(buf,"00FFE21D"))
    system("dbus-send --type=method_call --dest=org.mpris.MediaPlayer2.vlc
     /org/mpris/MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.Next");
   else if (0==strcmp(buf,"00FFC23D"))
    system("dbus-send --type=method_call --dest=org.mpris.MediaPlayer2.vlc
     /org/mpris/MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.PlayPause");
   else if (0==strcmp(buf,"00FF52AD"))
   {
    puts("Program will be terminated in a moment...\n");
    tcflush(fd,TCIOFLUSH);
    tcsetattr(fd,TCSANOW,&oldtio);
    close(fd);
    sleep(2);
    return 0;
   }
  }
  else
   tcflush(fd,TCIFLUSH);

  usleep(100000);
 }

 tcsetattr(fd,TCSANOW,&oldtio);
 close(fd);

 return 0;
}