veiner.eu
ZÁKLADNÍ POJMYVĚTY, POUČKY, ZAJÍMAVOSTIÚLOHYPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠMATURITNÍ ZKOUŠKAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠNÁSTROJEZÁKLADNÍ ŠKOLADOUČOVÁNÍPřidat úlohu

Řešené úlohy testu přijímací zkoušky z matematiky na FIM UHK 2019

1.6.2020

V tomto textu projdu test přijímacích zkoušek z matematiky na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

Fakulta tato zadání zveřejňuje na stránkách s informacemi o přijímacím řízení. Zadání je k dispozici ve formě PDF souboru - netuším ovšem, jak je to s autorskými právy. Proto zde zadání nebudu uvádět a pouze poskytnu webový odkaz na dané PDFko: vzorový test je zde.

Zadání jsou ve formě testů, kdy ke každé úloze je 5 možných odpovědí, ze kterých je pouze jedna správná. Poskytované zadání obsahuje pouze správné odpovědi na otázky, ale už ne popis řešení.

Řešení úloh: U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20

Úloha 1

Výrok říká "vypočítal jsem méně než jeden úkol". Opakem tohoto výroku je tvrzení "vypočítal jsem počet úkolů větší nebo roven jedné".

Úloha 2

$48$ studentů nesložilo zkoušku z angličtiny a z nich $16$ neuspělo ani v matematice. Obdobně $60$ studentů neuspělo v matematice a z nich $16$ nezvládlo angličtinu. U zkoušek (z matematiky a/nebo angličtiny) celkem neuspělo:

$$(48-16)+(60-16)+16=108-16=92$$

Obě zkoušky tedy zvládlo:

$$180-92=88$$

Úloha 3

Nejprve vyřeším nerovnici. Výraz s absolutní hodnotou bude roven pěti, když $x$ bude rovno $-2$ nebo $8$. A bude menší nebo rovno pěti pouze pro $x$ mezi těmito dvěma čísly. Máme tedy:

$$A=⟨-2;8⟩$$

Všichni přirození dělitélé čísla $20$ tvoří množinu:

$$B=D_{20}=\{1,2,4,5,10,20\}$$

Pro průnik množin tedy máme:

$$A∩B=\{1,2,4,5\}$$

Úloha 4

Pokud si nejsem jistý sčítáním v jiné číselné soustavě, pak můžu, pokud to umím, použít delší způsob. Ten spočívá v převedení čísel do desítkové soustavy, jejich součet a následný převod do dvojkové soustavy. Ukážeme si oba způsoby.

 1010

  101

  110

-----

10101

Sečetl jsem příslušné číslice daného řádu, zapsal zbytek po dělení dvěma do výsledku a zapamatoval si výsledek dělení pro další krok. V dalším koroku opět sečtu číslice, přičtu k nim číslo z minulého kroku a dále už pokračuju stejně.

$$1010_2=8+0+2+0=10$$

$$101_2=4+0+1=5$$

$$110_2=4+2+0=6$$

$$10+5+6=21$$

$$21=16+0+4+0+1=10101_2$$

Úloha 5

Kdo si nepamatuje vzoreček pro třetí mocninu dvoučlenu, stejně jako já, tak spočítá druhou mocninu a po té násobí znovu:

$${(2-√3)}^2=4-4√3+3=7-4√3$$

$${(2-√3)}^3={(2-√3)}^2*(2-√3)=(7-4√3)*(2-√3)=14+12-15√3=26-15√3$$

Úloha 6

Logaritmus je definován pouze pro kladná čísla, a tak dostávám podmínku $x>0$. Dále ve jmenovateli nesmí být nula, to znamená:

$$2-{log}_3(x)=0$$

$${log}_3(x)=2$$

$$x=3^2=9$$

Mám tedy dvě podmínky $x>0$ a $x≠9$. Definičním oborem funkce $f$ jsou tedy všechna kladná čísla s výjimkou čísla $9$.

Úloha 7

Pod druhou odmocninou může být pouze nezáporné číslo, řešení má tedy smysl pouze pro $x≥3$. Obě strany umocníme a řešíme rovnici:

$$x-3=25-10x+x^2$$

$$x^2-11x+28=0$$

$$x_1=4$$

$$x_2=7$$

Druhá odmocnina z nezáporného čísla je opět nezáporné číslo, a proto vyhovuje pouze řešení $x=4$. (Zkouškou pro $x=7$ dostanu $L=2$, $P=-2$, a tedy $L≠P$.)

Úloha 8

Původní cenu označím $x$. Zdražení o $20%$ znamená násobení číslem $1.2=12/10=6/5$. Zlevnění o $1/4$ znamená násobení $3/4$:

$$x*6/5*3/4=x*9/10=0.9*x$$

Výsledným efektem tedy je zlevnění o $10%$ (na 90% původní ceny).

Úloha 9

Druhou rovnici vynásobím $(-3)$ a rovnice sečtu:

$$px-3x(p-2)=-11$$

$$x(p-3p+6)=-11$$

$$x=11/{2p-6}$$

Dělení nulou je nepřípustné a tedy pro $p=3$ nemá soustava žádné řešení. Řešení naopak existuje pro všechny reálné hodnoty $p$ kromě čísla $3$.

Úloha 10

$$2^{x+1}<2^{2*(-x+3)}$$

$$2^{x+1}<2^{-2x+6}$$

$$x+1<-2x+6$$

$$3x<5$$

$$x<5/3$$

Úloha 11

Logaritmus je definován pouze pro kladná čísla, tzn. že řešení má smysl pouze pro $x>1$. Úpravou a odlogaritmováním rovnice dostanu:

$$log[x*(x-1)]=log(4x)$$

$$x*(x-1)=4x$$

$$x^2-5x=0$$

$$x(x-5)=0$$

Řešením je pouze $x=5$.

Úloha 12

Řešením rovnice získám:

$$sin(x)=-1$$

To znamená, že řešením je $270°$ neboli $270°*π/180°=3/2π$.

Úloha 13

Dle zadání dosadím $x=2$, $y=5$ a spočítám $p$.

$$5=2p-3/{2+1}$$

$$5=2p-1$$

$$p=3$$

Úloha 14

Dané vztahy mezi členy aritmetické posloupnosti přepíšu pomocí $a_1$ a diference $d$:

$$2a_1+2d=-4$$

$$2a_1+7d=-9$$

Řešním soustavy rovnic získám:

$$a_1=-1$$

$$d=-1$$

Součet prvních tří členů tedy je:

$$s_3=3a_1+3d=-3-3=-6$$

Úloha 15

V geometrické posloupnosti platí, že podíl dvou po sobě následujících členů je konstantní. Vyjádříme rovnost těchto podílů pro zadaná čísla a následným řešením rovnice určíme hodnotu čísla $p$.

$${17+p}/{3+p}={59+p}/{17+p}$$

$$289+34p+p^2=177+62p+p^2$$

$$28p=112$$

$$p=4$$

Úloha 16

Stačí rovnici přímky, resp. její pravou stranu, vynásobit mínus jedničkou. Tím pádem se to, co bylo dole, dostane nahoru (nad osu $x$ do stejné vzálenosti) a naopak.

$$y=-(x+1)=-x-1$$

Úloha 17

$${(x+3)}^2+{(y-5)}^2=5^2$$

$$x^2+y^2+6x-10y+9=0$$

Úloha 18

Vybírám tři chlapce z deseti a k nim tři dívky z dvanácti.

$$(\table \10; \3)*(\table \12; \3)={10!}/{3!*7!}*{12!}/{3!*9!}={8*9*10}/6*{10*11*12}/6=8*3*5*5*11*4=120*220=26400$$

Úloha 19

Počet stromů v sadu označím $S$. Zapíšeme rovnicí to, co je uvedené v zadání, a rovnici vyřešíme.

$$S/4=S/3-5$$

$$3S=4S-60$$

$$S=60$$

Úloha 20

Strany trojúhelníku označím $a, b, c$, přičemž $c$ je přepona. Ze zadání víme, že platí $a=b$. Počítám:

$$32={a^2}/2$$

$$a=8$$

$$c=√{64+64}=√{64*2}=√{64}*√{2}=8√{2}$$

$$o=2*8+8√{2}=8*(2+√{2})$$